Транстех ООД е създадена през 2000г. с предмет на дейност производство на седалки за пътни превозни средства (влaкове, автобуси, микробуси); производство на метални изделия; изделия от мек, интегрален и твърд полиуретан; производство на елементи и агрегати от стъклопласт; производство на модели и форми за експандиране на полиуретан и отливане на полимербетон. Разполага със собствена производствена база в гр. Самоков с площ 9 500 кв.м. и сграден фонд от 1500 кв.м. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001.

Европейски програми за развитие

Информация и документи за сваляне

Дата: 17.06.2024 г.

Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0158-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за прехода към кръгова икономика ", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Дата: 14.07.2023 г.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в Обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC Тръбоогъваща машина - 1 брой;
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Карусел с 16 глави - 1 брой и Карусел с 8 глави - 1 брой в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-1524 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Дата: 11.04.2023 г.

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1524-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Дата: 21.09.2022 г.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0379-C01 за изпълнение на проект с наименование "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Дата: 29.07.2022 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична електрическа централа " в рамките на реализацията на Проект № BG14MFOP001-4.090-0001-C01 „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) за нуждите на ТРАНСТЕХ ООД“, административен договор за предоставяне на БФП № МДР-ИП-01-111/31.05.2022 г., по Програмата за морско дело и рибарство, 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.090 „МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“

Дата: 31.05.2022 г.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.090 – 0001 за изпълнение на проект с наименование „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) за нуждите на ТРАНСТЕХ ООД“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Дата: 14.10.2021 г.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2004-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Дата: 21.04.2020 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - роботизирана заваръчна система - 1 брой" в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0406 "Подобряване на производствения капацитет в "ТРАНСТЕХ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 04.03.2020 г.

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.040-0406-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подобряване на производствения капацитет в "ТРАНСТЕХ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 08.08.2016 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 08.08.2016 г. “ТРАНСТЕХ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.003-0314 “Ново работно място в "ТРАНСТЕХ" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е: 81429.58 лв., от които 69215.14 лв. европейско и 12214.44 лв. национално съфинансиране.

Нашият девиз е да бъдем перфектни и всички поети поръчки
да бъдат изпълнени качествено и в срок

Български